Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska; z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz.826).

1. Wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które stosowane są do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby.

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Drogi lub linie kolejowe*

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LAeq D
dzień
T=16 h

LAeq N
noc
T=8 h

LAeq D
dzień
T=8 h**

LAeq N
noc
T=1 h**

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe

60

50

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.

65

55

55

45


Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LAeq D
dzień
T=16 h

LAeq N
noc
T=8 h

LAeq D
dzień
T=16 h

LAeq N
noc
T=8 h

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opiekiu społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży ***

55

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego.
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe ***
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.

60

50

50

45

* - wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
** - należy wybrać najmniej korzystne 8 kolejnych godzin dla pory dnia oraz 1 najmniej korzystną godzinę w porze nocy.
*** - w przypadku niewykorzystywania tych terenów zgodnie z ich funkcją w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu określony dla pory nocy.
**** - strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańcó to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszakniową z koncentracją obiektów administracyjncyh, handlowych i usługowych.

2. Wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które są stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.

Hałas powodowany przez poszczególne grupy źródeł hałasu
z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Drogi lub linie kolejowe*

Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu

LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku

LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku

LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem

50

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
c) Tereny domów opieki
d) Tereny szpitali w miastach

55

50

50

40

3

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego
b)Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d)Tereny mieszkaniowo-usługowe

60

50

55

45

4

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.

65

55

55

45


Hałas powodowany przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne

Lp.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB

Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Linie elektroenergetyczne

LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku

LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

LDWN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom roku

LN
przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy

1

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali, domów opiekiu społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży

55

45

45

40

2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego.
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców ****.

60

50

50

45


* - wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei liniowych.
**** - strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańcó to teren ze zwartej zabudowy mieszkaniowej i koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszakniową z koncentracją obiektów administracyjncyh, handlowych i usługowych.

POLSKI PRODUCENT ALUMINIOWYCH  PANELI AKUSTYCZNYCH BUDANh500  OD 1998 ROKU

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Więcej.

Copyright © 2004-2019 BM

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.